گواهی نامه ثبت اختراع

مصوبه کمیته برنامه ریزی سازمان استاندارد ملی ایران در خصوص تدوین استاندارد سیستم هوشمتد چاه اتصال زمین دارای ثبت اختراع، طی مجوز تدوین به شماره ۶۱۵۸۵ مورخ ۲۹/۹/۸۸ به شرکت واگذار نموده است.