نواقص کولر آبی استاندارد 4910

گزارش گروه مهندسی بهداشت محیط دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

بررسی مسائل بهداشتی کولرهای آبی متداول (خانگی) شامل:
آلودگی میکروبی، قارچی، شیمیایی، فلزات سنگین، ذرات معلق و حشرات که طبق استاندارد ملی ابطال شده توسط قوه قضائیه به شماره ۴۹۱۰ توسط

pdf-icon-small
گزارش دانشگاه علوم پزشکی