کتاب مقررات مبحث ۱۳

جهت دانلود کتاب مقررات مبحث ۱۳ به تفکیک فصل ها و یا کل کتاب می توانید از لینک های زیر استفاده نمایید.
دانلود کل کتاب
pdf-icon-small
کل کتاب
پیشگفتار
pdf-icon-small
کل کتاب
کلیات
pdf-icon-small
دامنه کاربرد
pdf-icon-small
هدف
pdf-icon-small
تعافریف عمومی
اصول اساسی در تاسیسات برقی
pdf-icon-small
اصول حفاظت
pdf-icon-small
طراحی
pdf-icon-small
انتخاب تجهیزات الکتریکی
pdf-icon-small
نصب و برپایی
pdf-icon-small
آزمون های اولیه و کنترل
برآورد درخواست نیروی برق (تقاضا و دیماند)
pdf-icon-small
کلیات
pdf-icon-small
برآورد توان کل نصب شده
pdf-icon-small
غیر هم زمانی مصارف
تابلوهای توزیع نیرو و تجهیزات
pdf-icon-small
کلیات
pdf-icon-small
تجهیزات و وسایل حفاظتی
منابع تامین نیروی برق (سرویس مشترک)
pdf-icon-small
کلیات
pdf-icon-small
تاسیسات انشعاب برق فشار ضعیف
pdf-icon-small
انشعاب برق فشار متوسط
pdf-icon-small
اتصال زمین
pdf-icon-small
نیرو برق اضطراری
pdf-icon-small
نیروی برق ایمنی
مدارهای (کابل کشی و سیم کشی)
pdf-icon-small
کلیات
pdf-icon-small
کابل و کابل کشی
pdf-icon-small
سیم کشی
تجهیزات سیم کشی
pdf-icon-small
کلیات
pdf-icon-small
کلیدها
pdf-icon-small
پریزها