نواقص تاسیسات برقی

لوازم اندازه گیری غیر استاندارد
جعبه تقسیمهای غیر استاندارد
نواقص تاسیسات برقی خانگی و صنعتی
ساختمان های مسکونی و تجاری غیر استاندارد