ارای قوه قضاییه ابطال‌ استاندارد کولر ابی ۴۹۱۰ از ۸۵ تا ۹۱

دادخواستی جهت حفظ سرمایه ملی مصرف کنندگان، علیه سازمان استاندارد ملی ایران از سال ۸۵ تا ۹۱ استاندارد کولر ابی ۴۹۱۰ از پیدایش تاکنون (۵۰ سال) با ۱۶ نقص فنی ابطال و برگ اجراییه ۱۲/۳/۹۵ نیز صادر گردیده است.